Wiedza techniczna

Jakie znaki bezpieczeństwa mamy stosować?

To się porobiło z tymi znakami.

Mamy nową normę PN-EN ISO 7010, gdzie określono nowe wzory znaków ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych. Zmiany są słuszne, bo przepływ ludzi związany z otwieraniem się granic i rynków pracy wymusza stosowanie wspólnych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa. Znaki ewakuacyjne w nowej normie są zrozumiałe na poziomie międzynarodowym, i o to w ich stosowaniu chodzi. Wycofane zostały wszystkie znaki z polskojęzycznymi zwrotami, pozostały jedynie piktogramy. Wszystko ładnie pięknie, ale problem pojawia się, gdy sprawdzimy, co na temat oznakowania mówią nasze rozporządzenia. I tak, rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowywać znakami zgodnymi z Polskimi Normami; między innymi drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych. Zaglądając natomiast do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a dokładniej do załącznika nr 1, gdzie znajduje się wykaz norm przywołanych w tymże rozporządzeniu, mamy, jak byk – przywołaną normę PN-N-01256-02:1992. Guglamy tęże normę, i na stronie PKN mamy informację na czerwono – norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7010:2012 – wersja angielska.

W wydaniu komiksowym sytuacja wygląda tak:

Poniżej, jako próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule wpisu, przytoczę tu stanowisko szkoły poznańskiej. Zespół PAP24.pl przygotował zestawienie wszystkich znaków z podaniem statusu ich normy (przywołana/nieprzywołana i aktualna/nieaktualna). Wnioskiem z tak przygotowanej tabeli jest jej ostatnia kolumna, gdzie Zespół określił, czy rekomenduje stosowanie danego znaku, czy też nie. Poniżej rzeczone zestawienie w formie pdf:

Znaki bezpieczeństwa – zestawienie pdf

Zarówno ja, jak i Zespół Autorów tego opracowania, zapraszamy do konstruktywnej dyskusji i krytyki.


8 komentarzy

Moim zdaniem powinno się stosować normy PRZYWOŁANE w obowiązujących przepisach.
Warto się zapoznać z informacjami odnośnie tego problemu na stronach polskich producentów oznaczeń, którzy powołują się na decyzję MSWiA dopuszczającą stosowanie starych oznaczeń do czasu wygaśnięcia ich świadectw dopuszczenia tj. do 2018 roku.
Komenda Główna PSP zajmuje dokładnie takie samo stanowisko.Same „stare” oznaczenia mogą być używane jako uzupełnienie w przypadku wybrakowania danych znaków na obiekcie gdzie takie oznaczenia istnieją.
Pozostaje jeszcze problem językowy. Zgodnie z przepisami normy mogą zostać wprowadzone w języku oryginału jednak ich zastosowanie w przepisach może nastąpić dopiero po opublikowaniu ich w języku polskim. Sama prewencja choć często wymaga oznaczenia budynków wg nowej normy to sama ma z nią językowy problem.

Z własnego doświadczenia w zakresie norm przywołanych:
W zapytaniu skierowanym w maju 2015 r do Ministra Infrastruktury i Rozwoju podniesiono kwestię przywołanych norm wycofanych:
„W wykazie Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) […] w trybach § 208 oraz § 208a, przywołana jest norma PN-B-02867:1990 „Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany” […] Polski Komitet Normalizacyjny wycofał wyżej wymienioną normę PN-B-02867:1990, znajdującą się w wykazie Polskich Norm w Rozporządzeniu, i zastąpił ją przez normą PN-B-02867:2013-06.”
Odpowiedź poniżej
https://uploads.disquscdn.com/images/b14c8ecb5b2d831e35d5cc5d83a1dfc8351cdd28c53cdfee734e76217ae24c3f.jpg

Zgadzam się z przyjmowaniem aktualnych norm w przypadku przywołania niedatowanego. W przypadku przywołania datowanego przyjęliśmy wykładnię przedstawioną przez głównego legislatora Departamentu Prawa Środowiska i Infrastruktury pana Aleksandra Motykę (Jachranka 2013 r.)

„Sposoby powoływania norm

Powołanie datowane – powołanie się na normy identyfikujące
jedną lub więcej określonych norm w taki sposób, że późniejsze nowelizacje tej normy lub tych norm nie mogą być stosowane, dopóki dany przepis nie zostanie zmieniony. Norma jest zwykle
identyfikowana przez podanie jej numeru i daty lub numeru jej wydania; może być również podany jej tytuł. np.: PN-EN 1234:2001

Powołanie niedatowane – powołanie się na normy identyfikujące jedną lub więcej określonych norm w taki sposób, że późniejsze nowelizacje tej normy lub tych norm mogą być stosowane bez potrzeby zmian danego przepisu. Norma jest zwykle identyfikowana przez podanie jej numeru; może być również podany jej tytuł. np.: PN-EN 1234”

Tylko pytanie jak ją stosować skoro jest w języku angielskim??
Moim zdaniem powinna być przetłumaczona na język polski i dopiero dopuszczona do stosowania

Zgadzam się ze stosowaniem aktualnych norm w przypadku przywołania niedatowanego – stosowanie aktualnej normy jest wówczas oczywiste. W przypadku przywołania datowanego przyjęliśmy wykładnię przedstawioną przez głównego legislatora Departamentu Prawa Środowiska i Infrastruktury pana Aleksandra Motykę (Jachranka 2013 r.)

„Sposoby powoływania norm

Powołanie datowane – powołanie się na normy identyfikujące jedną lub więcej określonych norm w taki sposób, że późniejsze nowelizacje tej normy lub tych norm nie mogą być stosowane, dopóki dany przepis nie zostanie zmieniony. Norma jest zwykle identyfikowana przez podanie jej numeru i daty lub numeru jej wydania; może być również podany jej tytuł. np.: PN-EN 1234:2001

Powołanie
niedatowane – powołanie się na normy identyfikujące jedną lub więcej określonych norm w taki sposób, że późniejsze nowelizacje tej normy lub tych norm mogą być stosowane bez potrzeby zmian danego przepisu. Norma jest zwykle identyfikowana przez podanie jej numeru; może być również podany jej tytuł. np.: PN-EN 1234”