Urządzenia przeciwpożarowe, Wiedza techniczna

Rozmieszczenie czujek pożarowych a przeszkody na stropie – kiedy przeszkodę traktować jak ścianę?

Od 21 września 2020 roku w Polsce obowiązującą wersją Specyfikacji Technicznej CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji jest wersja PKN-CEN/TS 54-14:2020-09. Po 14 latach obowiązywania wersji z 2006 roku, w bieżącej rewizji standardu wprowadzono trochę zmian wartych uwagi – gdyż jest to jeden z najpopularniejszych u nas standardów projektowych dotyczących projektowania systemu sygnalizacji pożarowej.
Jedną ze zmian wprowadzonych w wydaniu z 2020 jest modyfikacja zasad rozmieszczania czujek na stropach z przeszkodami – np. belkami stropowymi lub kanałami wentylacyjnymi. Poniżej zamieszczam ściągę z tego zakresu.

Stropy z wykształceniami o wysokości mniejszej niż 10% wysokości pomieszczenia powinny być traktowane jak stropy płaskie, z zastosowanym odpowiednim promieniem działania danego rodzaju czujki. Każde wykształcenie w stropie (jak np. wspomniana belka stropowa) o wysokości większej niż 10% wysokości pomieszczenia powinno być rozpatrywane jak ściana.
Zależności determinujące konieczność projektowania czujek w polach, które tworzą przeszkody o wysokości przekraczającej 10% wysokości pomieszczenia, są następujace:
D > 0,25(H-h): czujka w każdym polu;
D < 0,25(H-h): czujka w co drugim polu;
D < 0,13(H-h): czujka w co trzecim polu;
gdzie:
D – odległość między belkami (m), mierzona od krawędzi zewnętrznej do krawędzi zewnętrznej;
H – wysokość (m) pomieszczenia (pustki);
h – wysokość belki (m).
Jeżeli strop tworzy szereg małych pól o w zakresie wartości granicznych promienia działania, jedna czujka punktowa może dozorować grupę pól stropowych. Wewnętrzna kubatura pól stropowych dozorowanych przez jedną czujkę nie powinna przekraczać następujących wartości:
dla czujek ciepła: V = 6 m2 × (H-h);
dla czujek dymu: V = 12 m2 × (H-h).
gdzie:
D – odległość między belkami (m), mierzona od krawędzi zewnętrznej do krawędzi zewnętrznej;
H – wysokość (m) pomieszczenia (pustki);
h – wysokość belki (m).

Be the First to comment.