Przepisy, Wentylacja pożarowa

Podział systemów wentylacji pożarowej

Pod pojęciem „wentylacja pożarowa” mieści się kilka systemów, których działanie może być ukierunkowane na różne cele.

systemy-wentylacji-pozarowej

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych systemów:

System wentylacji oddymiającej to system, którego celem działania jest usuwanie dymu zgromadzonego pod stropem i utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni, w której mogą ewakuować się ludzie. W skrócie – wentylacja oddymiająca służy poprawie warunków ewakuacji.

Systemy kontroli dymu i ciepła mają na celu utrzymanie dymu w wyznaczonym obszarze pomiędzy źródłem ognia a miejscem jego usuwania w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do źródła ognia ekipom ratowniczym.

Systemy oczyszczania z dymu – ich zadaniem jest usuwanie dymu i mieszanie dymu z napływającym powietrzem kompensacyjnym w celu zmniejszenia jego temperatury i toksyczności.

Systemy zabezpieczające drogi ewakuacyjne, do których zalicza się: systemy zabezpieczające przed zadymieniem (mają usuwać dym) oraz systemy zapobiegające zadymieniu (mają nie dopuścić do pojawienia się dymu w strefie chronionej. Wytworzenie odpowiedniej różnicy ciśnienia pomiędzy przestrzenią objętą pożarem a obszarem chronionym uniemożliwia wpłynięcie dymu do przestrzeni chronionej.)

Co wynika z takiego podziału?

Fakt, iż par. 237 ust. 6. warunków technicznych pozwala na powiększenie długości przejść ewakuacyjnych, pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu. Do których tych urządzeń zalicza się systemy wentylacji oddymiającej i – uwaga – wentylacji strumieniowej, uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu. Innymi słowy, WT pozwalają powiększyć długość przejścia ewakuacyjnego, stosując coś, co niekoniecznie poprawi warunki ewakuacji, a przynajmniej – nie to jest głównym celem działania.

Par. 237 ust. 6:

„6. Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania:

  • stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%;

  • samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%”

W aktualnie konsultowanym publicznie projekcie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaproponowano zmianę w zapisie dotyczącym możliwości wydłużenia przejść ewakuacyjnych.

Proponowany zapis:

„Par 237. ust. 6. Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania:

  • stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%;
  • systemu wentylacji oddymiającej uruchamianego za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.”

Proponowana zmiana ma zablokować możliwość wydłużania przejścia ewakuacyjnego przy zastosowaniu systemu wentylacji strumieniowej.

Wpis opracowany na podstawie artykułu autorstwa Wojciecha Węgrzyńskiego,  Grzegorza Krajewskiego, Pawła Sulika, zamieszczonego na łamach Inżyniera Budownictwa. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Be the First to comment.