Przepisy

Nowe przepisy – obiekty wymagające uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Kontynuując temat nowych przepisów – najważniejsze zmiany w kontekście funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, mające bezpośredni wpływ na proces projektowy, wprowadza Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

uzgodnienie_ppoz
Proces uzgodnienia projektu budowlanego na podstawie § 5. 1. rozporządzenia o uzgadnianiu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”. W rozporządzeniu pojawiła się definicja „uzgodnienia projektu budowlanego”. Dotychczas z niewiadomych bliżej przyczyn, w procesie budowlanym spotykało się również określenie „przyjścia do rzeczoznawcy po pieczątkę”, pomimo że usługa wyrabiania pieczątek zazwyczaj nie jest świadczona przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obecnie według § 5.1. uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:

1) konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

3) opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

Zgodnie z § 2.3 rozporządzenia jako scenariusz pożarowy należy rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,

b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono obiekty, które wymagają uzgodnienia. Zmiany w stosunku do uchylonego rozporządzenia oznaczono czcionką pogrubioną i dodano kilka słów komentarza.

1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,

b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

Należy tutaj zwrócić uwagę, że taki obiekt zawsze wymaga uzgodnienia, natomiast w świetle uchylonego rozporządzenia wystarczało podzielić taki obiekt na strefy pożarowe poniżej 1000m2 np. 10x1000m2 i uzgodnienie nie było konieczne.

d) występuje zagrożenie wybuchem;

6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

W rozporządzeniu uchylonym wymóg uzgodnienia dotyczył „garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych”. Nowe rozporządzenie wyraźnie rozróżnia garaże wielokondygnacyjne i garaże ze stanowiskami wielopoziomowymi. Uzgodnienia będą wymagały odpowiednio, garaże wielokondygnacyjne zawsze, oraz garaże jednokondygnacyjne ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych, oraz jeżeli powierzchnia całkowita garażu będzie większa niż 1500 m2 (wymagane samoczynne urządzenia oddymiające w związku z  § 277 WT) lub wymagane jest zastosowanie samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego, np. w celu powiększenia dopuszczalnej strefy pożarowej.  Warto też zauważyć, że chyba po raz pierwszy w przepisach przywołano stanowiska postojowe wielopoziomowe.

7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

Nowym elementem jest przytoczenie podstawy prawnej dzięki której możemy takie obiekty zidentyfikować. A są nimi „przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”.

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

W uchylonym rozporządzeniu była mowa o „parkingu przeznaczonym dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne”, teraz jest jednoznaczne, że każdy projekt obejmujący miejsce postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne wymaga uzgodnienia;

9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunel o długości ponad 100 m;

11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Nowe obiekty, które wymagają uzgodnienia
Nowe obiekty, które wymagają uzgodnienia

Obiekty jądrowe, o których mowa w ustawie Prawo Atomowe to – elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i znajdujący się na jego terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych.

Autorzy: dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma – architekt, członek WOIA, Rozprawa doktorska obroniona na Politechnice Poznańskiej pt. ”Bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów użyteczności publicznej na wybranych przykładach miasta Poznania”

mgr inż. arch Mariusz Sobczak – architekt, członek DOIA doktorant wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej

Autor rysunku – dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

3 komentarze

„Dotychczas z niewiadomych bliżej przyczyn, w procesie budowlanym spotykało się również określenie „przyjścia do rzeczoznawcy po pieczątkę”, pomimo że usługa wyrabiania pieczątek zazwyczaj nie jest świadczona przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych”
Bardzo trafne! 🙂

Kamil, zdarzają Ci się takie sytuacje, że przychodzi ktoś po pieczątkę? Ja bywam po drugiej stronie, ale zwykle potrzebuję uzgodnienia, nie pieczątki 😉

Zdarzają się takie próby (nieudane) – polecam wtedy szukanie jakiegoś rzeczoznawcy-samobójcy (a może tylko bardziej odważnego??).
Są to telefony tyłu typu: czy jest Pan rzeczoznawcą ppoż? – Tak – Potrzebuję podbić projekt (uzgodnienia) – Na kiedy? – chętnie przyjadę za godzinę. 🙂