Przepisy

Kwalifikacje ppoż. w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (w skrócie: ZSK). Choć minęło już trochę czasu (prawie trzy lata od ogłoszenia ustawy!), to system ten nadal jest w fazie tworzenia, rozpowszechniania i rozwoju.

Wygląda na to, że ZSK może mieć istotny wpływ na rynek usług związanych z urządzeniami przeciwpożarowymi, stąd też niniejszy wpis. Szczegóły poniżej.

Zintegrowany System Kwalifikacji to próba usystematyzowania doświadczenia, wiedzy i umiejętności, zdobywanych zarówno w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Ustawa o ZSK wprowadza zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości. Ustawa zawiera podstawową definicję kwalifikacji. W definicji tej wyraźnie zostało powiedziane, że nie jest sprawą zasadniczą, w jaki sposób człowiek się uczy, natomiast decydujące znaczenie ma to, co człowiek ubiegający się o kwalifikację naprawdę umie (tzw. efekty uczenia się) oraz sprawdzenie tego przez uprawnioną instytucję. Zachęcam do zapoznania się ze wspomnianą ustawą oraz serwisem poświęconym ZSK.

Obecnie trwają konsultacje środowiskowe dot. projektów siedmiu kwalifikacji rynkowych zgłoszonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kwalifikacje, które zostały zgłoszone do włączenia do ZSK dotyczą poniższych zakresów działalności:

 1. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu
 2. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
 3. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G)
 4. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 5. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 6. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
 7. Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę włączania powyższych kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do konsultacji załączonego wniosku ze środowiskami zainteresowanymi – pismo MSWiAMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Poniżej załączam projekty opisów tych kwalifikacji oraz formularze służące do zgłaszania uwag i wyrażania opinii:

 1. Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu – wniosek nr 1
 2. Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G) – wniosek nr 2
 3. Projektowanie zabezpieczeń ppoż. – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G) – wniosek nr 3
 4. Montaż i konserwacja zabezpieczeń ppoż. – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) – wniosek nr 4
 5. Projektowanie zabezpieczeń ppoż. – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) – wniosek nr 5
 6. Montaż i konserwacja zabezpieczeń ppoż. – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami ppoż. – wniosek nr 6
 7. Projektowanie zabezpieczeń ppoż.– systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – wniosek nr 7

Ja, z racji skromnego doświadczenia w projektowaniu SUG gazowych, czuję się niejako zobowiązana do przekazania kilku drobnych uwag w celu udoskonalenia opisu właśnie tej kwalifikacji. Wam, którzy jesteście związani z którąś z powyższych działalności, również rekomenduję zapoznanie się z przedstawionymi przez CNBOP-PIB wnioskami, być może wniesienie uwag, bądź zgłoszenie swojej osoby do pełnienia funkcji specjalisty lub eksperta w procesie włączania kwalifikacji.

 

Źródło grafiki: http://konfederacjalewiatan.pl/_images/2017_07/zsk2.png