Przepisy

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 30 listopada 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzone przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów zawierające delegację do opracowania przepisów wykonawczych. Tym samym zostało uchylone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

uzgadnianie_ppoż_projektu
Zmiana przepisów to nowe obowiązki, nowe możliwości, czy jedno i drugie?

Na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wydano następujące rozporządzenia dotyczące zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzgadniania projektu budowlanego:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

W pierwszej kolejności warto pochylić się nad samą ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zmianie uległy wymagania jakie musi spełniać kandydat na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ustawodawca w artykule 11b ust.1 określa te wymagania:

„ Art. 11b. 1. Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada:

1) kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier  lub magister inżynier oraz

2) przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.”

Zmianą w stosunku do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej jest uchylenie obowiązku odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki zawodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zniesienie formalnego obowiązku potwierdzenia praktyki zawodowej raczej nie będzie miało znaczenia praktycznego – szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych bez przygotowania praktycznego nie są zbyt duże.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z:

  • uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych;
  • wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych wpisach omówione zostaną poszczególne rozporządzenia dotyczące funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Autorzy: dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma – architekt, członek WOIA, Rozprawa doktorska obroniona na Politechnice Poznańskiej pt. ”Bezpieczeństwo pożarowe zabytkowych obiektów użyteczności publicznej na wybranych przykładach miasta Poznania”

mgr inż. arch Mariusz Sobczak – architekt, członek DOIA doktorant wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej

Autor rysunku – dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

 

Be the First to comment.