Przepisy, Urządzenia przeciwpożarowe

Czy drzwi ppoż. są objęte obowiązkiem wykonywania przeglądów technicznych?

Takie pytanie zadał mi Czytelnik, zajmujący się obsługą obiektów w zakresie przeglądów urządzeń przeciwpożarowych. Wśród osób bezpośrednio związanych z serwisem – jak przyznał Patryk, zarzucając ten temat  – opinie, czy drzwi przeciwpożarowe należy serwisować zgodnie z §3.2 rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, są podzielone. Wśród zarządców i właścicieli budynków również – jedni zlecają takie przeglądy, inni nie. Kto ma rację?

Przedstawię Wam mój punkt widzenia. Wyjdźmy od wspomnianego §3.2 rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, mówiącego o obowiązkowych czynnościach serwisowych. Brzmi on następująco:

§3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Następnym krokiem jest definicja urządzeń przeciwpożarowych (również pochodząca z rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów):

Urządzenia przeciwpożarowe – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Teraz powinnam znaleźć wyjaśnienie, czym są systemy sterowania, jednak w przepisach tego nie znajduję. Kobieca intuicja i odrobinka doświadczenia podpowiada mi, że chodzi o automatykę, która w przypadku wykrycia pożaru wysteruje zamknięcie drzwi/bram. W polskich realiach, będą to głównie zamknięcia realizowane wprost z systemu sygnalizacji pożarowej (np. zamykanie drzwi dymoszczelnych w korytarzach dłuższych niż 50 m lub drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego normalnie otwartych) lub z systemu sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi (często dostarczanego w komplecie z bramami ppoż.). Zgodnie z moją teorią, drzwi ppoż. wyposażone tylko w samozamykacz, nie są urządzeniem przeciwpożarowym, a co za tym idzie – nie ma obowiązku poddawania ich przeglądom technicznym. Nie oznacza to bynajmniej, że nie muszą być sprawne! Mówi o tym §4.1.15):

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: (…)

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

PS. Znak z podpisem „Drzwi przeciwpożarowe – Nie blokować” zamieściłam celowo, zamiast wersji z dopiskiem „Zamykać”. Same się zamkną, jeśli nie będą blokowane 😉