Przepisy

Projekt zmiany Warunków Technicznych

W fazie konsultacji publicznych jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Cały projekt znajduje się tutaj.

W dziale bezpieczeństwo pożarowe zaproponowano następujące zmiany:

1)            § 207

 1. Ujednolicono treść § 207 w nawiązaniu do zapisów załącznika 1 do CPR 305/2011 (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG). Dla istniejącego dzisiaj § 207 ust. 1 pkt. 1 nie zdefiniowano wymaganego czasu w rozporządzeniu – zdefiniowano klasy odporności ogniowej. Zdefiniowane klasy odporności ogniowej są właściwą drogą do określenia wymaganego poziomu bezpieczeństwa z uwagi na nośność konstrukcji. Obecny zapis można interpretować jako podstawę do wyznaczania czasu nośności obiektu z wykorzystaniem metody inżynierskiej zamiast jako odporności ogniowej.
 2. Uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych powinno być podpunktem, a nie zdaniem dodanym. Zapis w istniejącej formie może sugerować, jakoby wymaganie bezpieczeństwa ekip ratowniczych było mniej ważnym wymaganiem od pozostałych.

2)            § 216 ust. 8

W budynkach wysokich i wysokościowych przyjmuje się powszechnie, że w czasie pożaru ze względu na ograniczoną przepustowość pionowych dróg ewakuacyjnych, budynek powinni opuścić jedynie użytkownicy kondygnacji, na której powstał pożar i kondygnacji sąsiednich, natomiast inni powinni  móc bezpiecznie przetrwać pożar pozostając na swych kondygnacjach. W związku z tym możliwość przenoszenia się pożaru, po palnej izolacji cieplnej z jednej kondygnacji na drugą, powinna być wyeliminowana na całej wysokości tych budynków, a nie tylko powyżej 25 m, jak stanowią obecne przepisy.

3)            § 220

Zmieniono wartości klasy odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć jako połowa wartości klasy ścian wewnętrznych. Utrata szczelności ogniowej (E) i izolacyjności ogniowej (I) przez drzwi lub inne zamknięcia prowadzi do natychmiastowej utraty szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej przez przegrodę, w której się znajdują te elementy. Nie ma potrzeby różnicowanie tych klas odporności ogniowej, gdyż decyduje najsłabsze ogniwo.

Stosowanie przegrody o wyższej klasie niż klasa odporności ogniowej występującego w niej zamknięcia nie ma uzasadnienia, ponieważ pożar przedostanie się do sąsiedniego pomieszczenia przez otwór po przekroczeniu czasu klasyfikacyjnego wymaganego dla danego zamknięcia,

a co za tym idzie przegroda spełniać będzie funkcję określoną w § 207 ust. 1 pkt 2 (ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku) tylko przez czas wynikający z klasyfikacji określonej dla występującego w niej zamknięcia.

4)            § 223

Zmodyfikowano ust. 3, z uwagi na fakt, iż nowoczesne rozwiązania dla balkonów obejmują łączniki balkonowe, które choć zawierają elementy inne niż niepalne, to ze względu na swoją budowę nie są rozprzestrzeniającymi ognia, a ponadto spełniają wymagania w zakresie szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, co jest wystarczające, by uznać przegrodę za skuteczną.

5)            § 225

 1. Proponowana zmiana ma w zamyśle dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy to pełniejsze i bardziej klarowne nakreślenie problemu oraz zasadności istnienia wymagania w tym zakresie. W obecnym kształcie nagminne jest błędne interpretowanie owego zapisu (np. że dotyczy tylko kotew mocujących elewację, że dotyczy tylko przestrzeni pasów między kondygnacyjnych, że w czasie pożaru z elewacji nie może odpaść nawet element o masie 0,01 kg itp.).
 2. Drugi aspekt to propozycja zmniejszenia wymagania minimalnego czasu nieodpadania ze 120 minut dla budynków klasy odporności pożarowej do 60 minut. W tym miejscu należy dodać, że problem zagrożenia związanego z odpadaniem elementów okładzin elewacyjnych w przypadku pożaru, na przestrzeni ostatnich lat, jest przedmiotem zintensyfikowanych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). W oparciu o przeprowadzone w ITB badania w zakresie odpadania okładzin elewacyjnych w przypadku pożaru, jak i standardowy czas ewakuacji (15 – 20 minut), wymaganie 120 minut wydaje się być nadmierne – już 60 minut to czas, który z pewnym zapasem powinien gwarantować możliwości zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz bezpieczną ewakuację ludzi.
 3. Powiązanie wymagania z bezpieczeństwem osób ewakuujących się oraz ekip ratowniczo-gaśniczych jednocześnie rozwiązuje problem ze stawianiem wymagania dla ścian pełnych bez otworów, przy których niemożliwe jest oddziaływanie zewnętrzne ognia, powstałego wewnątrz budynku.

6)            § 227

Do ust. 4 pkt 1 wprowadzono zmiany z uwagi na aktualnie nieprecyzyjny zapis, który może być interpretowany jako nie spełniony przy zastosowaniu systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej uruchamianej za pomocą systemu detekcji pożaru, co z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest rozwiązaniem poprawnym.

7)            § 235

Wprowadzona zmiana uzasadniona jest faktem, iż przepis w obecnym kształcie definiuje jedno możliwe rozwiązanie techniczne, podczas gdy do zapewnienia zabezpieczenia przed przeniesieniem się pożaru ponad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego wystarczy materiał NRO.

8)            § 237

Doprecyzowano definicję systemu wentylacji oddymiającej, z uwagi na konieczność zablokowania możliwości wydłużania przejścia ewakuacyjnego na podstawie wykorzystania systemu wentylacji strumieniowej, który w czasie ewakuacji osób nie pracuje. W związku z powyższym wprowadzono złagodzenie wymogów, które nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo osób.

9)            § 246

Zmodyfikowano § 246 w taki sposób aby przedstawione wymaganie odnosiło się do powierzchni kondygnacji, a nie rzutu poziomego budynku. Różne kondygnacje mają różne powierzchnie, często w najwyższej części obiektu wykonanie drugiej pionowej drogi ewakuacji jest trudne technicznie.

10)         § 271

 1. W ust. 8 doprecyzowano, że wymagana odległość od granicy użytku leśnego do budynku dotyczy najbardziej wysuniętego elementu budynku, tj. np. taras, okap.

Wprowadzone zmiany w § 271, poprzez dodanie nowego ust. 8a, mają na celu umożliwienie zmniejszenie wymaganych odległości od granicy użytku leśnego na własnej działce pod warunkiem spełnienia określonych warunków dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.§ 277

Z uwagi na zastosowanie samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych temperatura na powierzchni przewodów wentylacji oddymiającej zostanie znacznie obniżona, co pozwala na rezygnację z wymagania spełnienia kryteriów izolacyjności ogniowej (§ 277 ust. 5). Zastosowanie powyższych urządzeń gaśniczych nie zmniejsza jednak wielkości przecieków przewodów oddymiających i w związku z tym konieczne jest zachowanie klasy odporności ogniowej tych przewodów z uwagi na dymoszczelność (S).

Czym są konsultacje publiczne i do kogo są adresowane?

Należy podkreślić, że istnieje różnica pomiędzy konsultacjami społecznymi a konsultacjami publicznymi. Jak można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl): w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu ustawy. Celem konsultacji publicznych jest zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych, w tym zwłaszcza od organizacji społecznych, a także obywateli, którzy wyrażą chęć zgłoszenia takich uwag. Powinny więc one być prowadzone w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się, a także otrzymanie możliwie pełnie uargumentowanych odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Na moment publikacji tego wpisu, swoje uwagi zgłosiły już między innymi:

 • INBEPO Sp. z o. o.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
 • Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • W2 Włodzimierz Wyrzykowski

Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną, ale również e-mailem – na adres malgorzata.krauze@mib.gov.pl.

2 komentarze

a mnie ciekawi czy ktoś miał już w praktyce styczność z §260 w obiektach publicznych czy centrach handlowych. ( „§ 260. 1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach
produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin
podłogowych jest zabronione.
2. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach
z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione) ”

Te wymogi zaczynają się pojawiać w zamówieniach publicznych, ale w komercyjnych nie spotkałem..a co z obiektami które już funkcjonują i mają fantastyczne wyposażenie bezklasowe (jeżeli chodzi o odporność ogniową)…dostwić gaśnice?:)