Imię/NickE-mail
 

Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż:

 

Największy stopień odparowania wody ma:


Do czego służy nasada (przyłącze) dla PSP w instalacji tryskaczowej?Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:


Z jaką dokładnością wskazywane jest miejsce zadziałania czujki w konwencjonalnym systemie sygnalizacji pożarowej?

 

W przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie wyposażonym w instalację zraszaczową:


Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

 

Wskaż zbiór wyrobów, dla których wymagane jest świadectwo dopuszczenia:


Odległość między hydrantami zewnętrznymi usytuowanymi poza obszarami miejskimi, powinna wynosić:


Co powoduje, że różnokolorowe szklane ampułki tryskaczy pękają w różnych temperaturach?


Dziękuję za rozwiązanie testu!