Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Print Friendly, PDF & Email
Imię/Nick E-mail


Zastosowanie stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego w budynku o wysokości 30 m, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i zaprojektowanym wstępnie w klasie odporności pożarowej B:


Oznaczenie E30 kablowych konstrukcji nośnych oznacza:Jaka jest maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście?


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SSP powinien być zainstalowany w:

 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego REI 240 drzwi muszą posiadać odporność ogniową:


Gaz gaśniczy HFC 227ea, znany powszechnie jako FM-200, stosowany w stałych urządzeniach gaśniczych, jest:


Promień łuku drogi pożarowej mierzy się do:

 

Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż:

 

Co to jest DGW, dolna granica wybuchowości (LEL, low explosive limit)?


Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu, uznaje się za zagrożone wybuchem, przewidując przy tym określone dla tych pomieszczeń wymagania, na podstawie:


Dziękuję za rozwiązanie testu!