Test wiedzy o ochronie przeciwpożarowej

Print Friendly, PDF & Email


Tryskacz SSU - jaki to?Średnia zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym, poniżej której reakcja spalania większości materiałów przestaje zachodzić to:

 

Jakie klapy przeciwpożarowe odcinające należy stosować w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnej przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego, w obiektach, gdzie wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej?

 

Z pomieszczenia w strefie pożarowej ZL o jakiej powierzchni wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne?

 

Czy konieczne jest zapewnienie drogi pożarowej co najmniej z dwóch stron budynku?


Droga pożarowa prowadzona na terenie zakładu produkcyjnego pod estakadą z instalacjami technicznymi, powinna mieć zapewniony prześwit:

 

Co to jest DGW, dolna granica wybuchowości (LEL, low explosive limit)?


Promień łuku drogi pożarowej mierzy się do:

 

Przyrost ciśnienia jakiej wartości jest kryterium zakwalifikowania pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem?

Budynki określone jako IN to:Dziękuję za rozwiązanie testu!